ردیفشرح محصول نوع محصول نام محصول نفت پارس مدت زمان انبارداری

(ماه)

1 روغن هاي صنعتيهيدروليك بابك و بابك ويژه36
گردشيكيوان30
دنده صنعتينيسان36
كمپرسورکمپرسور 105336
توربينپارس توربين36
رولينگ (نورد)پارس نورد36
عمليات ماشين كارياترك ويژه12
2روغن هاي موتوريموتورهاي ديزليانواع موتورهاي ديزلي (مانند پاسارگاد 40)30
3روغن دنده خودرودستي واتوماتيكانواع گريد مدوس

EPS انواع گريد مدوس

ATF

36
4روغن لوكوموتيوروغن لوكوموتيولوکوموتیو 4024
5گريس هاگريس معموليگريد هاي مختلف گريس ماهان و شاسي24
گريس های Ep  و کمپللكسگريدهاي مختلف گريس ماهان Ep و ماهان كمپلكس12
6ضد يخضد يخ ضد يخ پارس سهند24
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]