روغن گردشی
روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در يک سيستم روانکاری گردشی مورد استفاده قرار گرفته و از طريق پمپ‌های روغن، به‌صورت جريان پيوسته در مدار به گردش درآمده و به نقاطی که نياز به روانکاری دارند، فرستاده می شود. سپس اين روغن گردشی به مخزن بازگشته و پس از عمل فيلتراسيون و در صورت نياز عمل خنک کردن، مجدداً مورد استفاده قرار می گيرد.

شرکت، آمادگی خود را جهت فروش انواع روغن گردشی و روغن صنعتی اعلام می دارد.

Mobil DTE Oil LightMobil DTE Oil Heavy MediumMobil DTE Oil HeavyMobil DTE
Mobil Vacuoline 128Mobil SHC PM 220Mobil DTE PM 220Mobil DTE Oil Medium
Mobil Vacuoline 525Mobil Vacuoline 146Mobil Vacuoline 137Mobil Vacuoline 133
Mobil Vacuoline 546Mobil Vacuoline 537Mobil Vacuoline 533Mobil Vacuoline 528
Shell Delima HT 320Shell Delima HT 220Shell Delima HT 150Mobilsol PM
Shell Morlina 150Shell Delima Oil 220Shell Delima HT 68Shell Delima HT 460
Shell Morlina OilShell Morlina 460Shell Morlina 320Shell Morlina 220
Shell Morlina S2 BL 10Shell Morlina S2 B 320Shell Morlina S2 B 220Shell Morlina S2 B 150
Shell Morlina T 220Shell Morlina T 150Shell Morlina T 100Shell Morlina S2 BL 5
   Total CIRKAN C
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]