نفت بهرانایرانولنفت پارسسپاهانMobilTOTALSHELLCastrolFuchsESSOAgip
سوپر توربو دیزل/توربو EIIID-4000 & Top Engineسوپر پایداراستیرAgri Engine OilMobil gard HSDRubia TIR 8600Rubia TIR 7400Rubia TIR 7200Rotella T seriesRimula superRimula R4Tection Global Agri PowermaxTitan Truck EGR Titan Truck PlusTitan UNICExxon XD-3Super Turbo Diesel
توربو دیزل D-17000 & D-15000پایدارسوپر دیزل اسپیدیDelvac MXDelvac 1300 super seriesRubia TIR 6400Rimula XTection TurbomaxTitan Truck Titan CFEEssoluibe XT5Essolube VMSigma Truck
خودرو دیزل/رعدD-9000 & D-9000 Plusدیزل ترابرسوپر شارژ اسپیدیDelvacsuper seriesRubiaXTRubia 4200Rimula PlusRX Super,GRB,GTDTitanDiesel PlusTitan HD SuperiorEssolube HDSigmaPlus Super Diesel Universal Multifleet
آذرخش ویژهD-7000پاسارگادساحل اسپیدیDelvac 1600 MonogradeRubia SRimula X Monograde, Rotella TXRX Super,GRB MonogradeTitan Universal XTEssolube D3, Essolube HDMonogradeSigma S
شهابD-5000پاسارگاددیزل اسپیدیDelvac 1200D seriesRubiaD,CRimula CTCRH,CRDMonogradeTitan Diesel CDEssolube D3HPDiesel Sigma
بندرD-7000 (SAE-50)اروند دیزل/ژنراتور 50اروندDelvac 1300 seriesRubiaDRimula CTCRH,CRDMonograde__Essolube X1Diesel Sigma
لوکوموتیو BMEMDلکوموتیو EMDسپاهان لکوموتیوMobilgard 448Rubia GCaprinusHTD/Rimula CTLocomax__LolubeMDS40/Diol 13 RD40GMS 40
گردان ویژه 56STOUتراکتورتراکتور اسپیدیAgriSuper series,Super Universal seriesMultagriTMHarvella T,AgromaAgri Castrol MPTitanHydramotAgrifarm STOUUniform 4,Tractorlub UniversalSuperTractor Universal
گازسوز VEM/پاک CNGCNG-BUSCNGمایساPegasus 710NateriaMJMysella MACRFTitan Ganymet____
گازسوز STLG.I.C.X-LAگازسوزمایسا XPegasus 705,905NateriaMHMysella LADuratec LTitan Ganymet LAEssolubeGMA plus Monograde,Essolube GLXAgip Geum
سوپر راناRonia____Mobil1 Super SyntheticQuartz 9000Helix Ultra & ExtraEDGE SNTitan Supersyn SNMobil1eni i-sint
راناRoyal/Royalplusسوپر پیشرولیزولMobil1 Super SyntheticQuartz 9000Helix HX7EDGE SM & Magnatec SMTitan Supersyn SMMoobil1/ExxonSuperfloeni i-sint
سوپر پیشتازRacing /206 /16000سوپر پایاسوپر اسپیدیMobil Super XHPQuartz 7000Helix HX5MagnatecTitanSuper GTTitan SYN MCUniflo/Esso UltraExtra HTS,Formula   plus 3000
پیشتاز12000پایاکیمیا اسپیدیMobil Extra 4TQuartz 5000Helix HX3GTXCompact Small Engine OilTitan HDSuperflow HDX plusF1 Super
تکتاز8000 & SABAارسآریا اسپیدیDelvacSuper series/Special Early SeriesGTE/GTSplus Quartz 4000__GTX Visco 200 plusSilikoleneSuper 4 SXSuperflow XDUniversalMotor Oil
خودرو 6000تیزرواسپیدی طلایی/سینا اسپیدیMobil HDQuartz 3000/2500Rotella x MonogradeCRH MonogradeTitanUniversal XT/Titan Super FormulaEssolube X2__
رخش/جنوب4000سوپر جمپردا اسپیدیDelvacSpecial SeriesSuper HDRotella TX MultigradeCRH Multigrade__EssolubeHDX-Plus-ExtraHDMotor Oil,Classic
توانالوند/3000سوپر کیانسپاهان اسپیدی/تاسوDelvac 1000Super A & Rubia BRotella sX & TalonaXD&HDTitan Diesel HDEssolube X-101Diesel Gamma
روغن های دنده خودرو
نفت بهرانایرانولنفت پارسسپاهانMobilTOTALSHELLCastrolFuchsESSOAgip
اتوماتیک IIIATF-IIIاتوماتیک 3ATF 3ATF 320Fluide G3/Fluide AT42Donax TG/TX,ATF IIIGATF HighMileage,TQ Dexron IIITitanATF 4000 Titan ATF 3353ATF Dexron IIIAgip Dexron III
اتوماتیک IIATF-IIاتوماتیک 2ATF 2ATF 220Fluide IID/Fluide ATXDonax TA-TM,ATF IITransmaxM,Deusol ATF,TQ-DTitanATF Dex IID Titan ATF 3000ATF Dexron II,ATF DAgip ATF IID
سمند ویژه/سمند VMBXPمدوس ای پی اسثمین اسپیدی EPXMobilubeHD,HD plusTransmissionTM Transmission XPM Transmission RSSpirax HD,MB/ Spirax AX Spirax AHypoyB,Hypoy EPS/EPXTitanSuper Gear HYP/ Titan Gear HYP/ Titan Gear HYPLDExxon Gear Oil GXRotraHY,Rotra HY Multigrade
سمند/سمند MBEPمدوس ای پیثمین اسپیدی EPMobilubeHD,HD A seriesTotal EP & Total EP FESpiraxEP/ Spirax G Spirax GXHypoy Alpha EPTitanGear MP Titan Super GearExxon Gear Oil GPRotra MP