معادل یابی روغن های صنعتی
بهران ایرانول پارس سپاهان Mobil TOTAL Shell Castrol Fuchs Esso Agip
آذرخش ویژه 10 ایرانول D-7000(10W) پاسارگاد 10 هیدرولیک 10 Delvac Hydraulic 10W Rubia B 10W   Rubia D 10W Rimula D 10W     Rimula XT 10W CRD 10W Titan Diesel CD 10W Hydraulic Oil HD 10w Exxtrans 10W Sigma 10W
درفش HL کیوان هیدرولیک Vactra, DTE oil named series Cirkan RO Tellus C Hyspin VG Renolin A,Renolin DTA Nuray Radula
هیدرولیک H H بابک ویژه هیدرولیک ویژه Mobil DTE 20 Series Azolla ZS Tellus Hyspin AWS Renolin B exxon nuto H exxon Humble Hydraulic H Arnica,OSO
هیدرولیک HP GTL بابک ویژه ZF هیدرولیک ZF Mobil Hydraylic Oil M Azolla AF Tellus S Hyspin ZZ Renolin ZAF B Nuto HP AW Hydraulic Oil Zn-Free
هیدرولیک T __ هیدرولیک اتوماتیک هیدرولیک T Mobil DTE 10M Series Equivis ZS Tellus T Hyspin AWH-M Renolin MR-MC Univis N-HP Arnica P
هیدرولیک HFC __ __ __ Mobil Pyrotec HFC 46 Hydransafe HFC 46 Irus Fluid C __ Hydrotherm 46M Firex HFC 46 Arnica 104 FR
هیدرولیک HFDU __ __ __ Mobil Pyrotec HFDU Hydransafe HFDU Irus Fluid DU 46 Avnol SWX Renosafe Fireprotect 46/68 Firex HFDU 68 Arnica S
توربین-توربین EP HBX PLUS , HBX II , HBX , HBS پارس توربین سپاهان توربین و سپاهان توربو Mobil DTE Oil PRESLIA TURBO T Perfecto T __ Teresso OTE
توربین SP-1 HBS پارس توربین GT سپاهان توربین GT Mobil DTE 700 TURBOSPEC 925 HQ TURBO GT Perfecto T __ Teresso GTC OTE-G
بردبار ایرانول IG نیسان پولاد Mobil Gear,Gear XMP Carter EP Omala Alpha SP Renolin CLP Spartan EP Blasia
بردبار F ایرانول IG-F __ پولاد F Mobil Gear 600 Series Carter ST Omala F Tribal 1100 Renolin CLP plus __ __
بردبار PS ایرانول IG-S نیسان S پولاد SHC Mobil Gear SHC XMP Carter SH Omala HD Alphasyn HG   Alphasyn EP Renolin UNISYN Spartan Syns EP __
بردبار PG __ نیسان PG پولاد PG Mobil Glygoyle HE series Carter SY Tivela S & Tivela W Series Alphasyn PG Renolin PG ESSO GLYCOLUBE __
مقاوم-مقاوم K __ راک دریل ابزار Mobil Vactra Oil Numbered series & Mobil Vacouline 1400 series Drosera MS Tonna T Tonna S Tonna V Magna BD   Magnaglide D Renep & Renep KN Febis & Febis K series Exidia
مته __ __ شارک Mobil Almo 500 Series Pneuma Torcula RD Enviro Oil Renep C Arox EP Exidia
کمپرسور VDL ایرانول VDL کمپرسور کمپرسور 1053 کمپرسور VDL Mobil Rarus 400 series Dacnis VS Corena S Aircol PD Renolin AC   Renolin 200 Series ESSOLUB HDX & ESSOLUB series Dicrea
کمپرسور PS __ __ کمپرسور SHC Mobil SHC 600 series Dacnis SH Corena AS Aircol SR Renolin UNISYN __ __
کمپرسور سرد ویژه __ __ تبرید Mobil Gragoyle Arctic LUNARIA FR Clavus Icematic series Reniso K Zerice Agip Ter
ژنراتور کلاس I __ ژنراتور-ژنراتور ویژه ژنراتور اسپیدی Delvac 1300 Rubia D Rimula J CRH,CRD Titan Universal XT ESSOLUBE X1 Diesel Sigma
تراش ایرانول MF اترک ویژه سپاهان Z1 Mobilcut Lactuca MS Dromus B Cooledge BL Ecocool 2510 N Kutwell 40 Ulex 84
برش __ اسکرو ماشین کاتینگ Mobilmet 760 series Valona ST Garia D Ilobroach 13 Ecocut series Dortan 13&14 Lemna 42/S,73/S
آبکار-آبکار ویژه ایرانول CQ کوئینچینگ کوئینچ C Mobiltherm R Drasta C Voluta IIOQuench 395 Thermisol QB.QH Fenso Simblum C
آبکار گرم __ کوئینچینگ 150 کوئینچ H Mobiltherm R Drasta H Voluta H,VH IIOQuench Thermisol QW Fenso M200A Simblum H
حرارت ایرانول HT انتقال حرارت حرارت Mobiltherm 600 series Seriola 2100   Seriola QA Thermia B,D Perfecto HT Renolin Therm Essotherm,Caloria HD,Thermoil Alaria
ترانس II ترانس DN __ ترانس II Mobilect,UNIVOLT N61B Isovoltime II Diala B Transformer Oil II Renolin ELTEC TI __ __
محافظ 324-326 __ محافظ __ Mobilarma 700 series Osyris 1000,Osyris HI 1 Ensis Fluid GP Rustilo DWX Anticorit Rustbon Rustia